FAQ

<< terug naar home

Frequently asked questions

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Hoe kan ik SBK steunen?

U kunt SBK zowel immaterieel als materieel steunen door uw diensten aan te bieden (secretariaat@sbkijkduin.nl) en/of geld over te maken op rekeningnummer NL 43 INGB 0009 6350 32 t.n.v. Stichting Bewonersbelangen Kijkduin dan wel u aan te melden via het contactformulier.

FAQ uit/inklappen

Hoe kan ik me abonneren op de SBK krant?

Wijkgenoten krijgen de krant, die 6 maal per jaar verschijnt, gratis in de bus.
Abonneren op de krant kan helaas niet, wel is het mogelijk om deze via deze website in te zien. Ga naar Archief en klik op SBK krantarchief.

FAQ uit/inklappen

Kan ik lid worden van SBK?

SBK is een stichting en geen vereniging.
Stichtingen hebben geen leden.
U kunt SBK wel steunen met een donatie.
Het rekeningnummer is NL 43 INGB 0009 6350 32 t.n.v. Stichting Bewonersbelangen Kijkduin.

FAQ uit/inklappen

Is er een vast bedrag om te doneren?

Nee, iedereen kan een bijdrage naar keuze en draagkracht storten. 

FAQ uit/inklappen

Wanneer moet ik doneren?

Niets moet, alles mag. Donaties zijn vrijwillige bijdragen.

Wel is voor het overzicht in onze administratie het begin van een kalenderjaar voor SBK de meest geschikte tijd om de donaties te administreren. Daarom stuurt SBK in de eerste krant van het jaar een reminder (het verzoek en IBAN banknummer) mee, maar een ieder blijft uiteraard vrij om te doneren wanneer hem/haar dat uitkomt!

FAQ uit/inklappen

Waar is mijn donatie voor bestemd?

Uit de donaties worden in eerste instantie de administratieve uitgaven bekostigd. Dit zijn papier-, kopieer- en portokosten, als mede de kosten voor het drukken van de krant en het beheren van de website.

Daarnaast worden de kosten voor het organiseren van de bewonersbijeenkomsten uit de donaties betaald.

FAQ uit/inklappen

Kan ik in de krant adverteren?

SBK heeft een beperkt aantal zakelijke donateurs. Dit zijn personen die een bedrijf hebben in Kijkduin en/of waarvan de eigenaar in Kijkduin woont. Deze donateurs storten een vast bedrag per kalenderjaar en krijgen daarvoor als dank een advertentie in de krant en/of nieuwsbrief. Meer informatie via secretariaat@sbkijkduin.nl

FAQ uit/inklappen

Wie controleert jaarlijks de inkomsten en uitgaven?

De penningmeester houdt een lijst bij van alle donaties en houdt de overige bestuursleden regelmatig op de hoogte van alle inkomsten en uitgaven.

Aan het eind van ieder kalenderjaar maakt zij een globaal overzicht dat via de krant en deze website gepubliceerd wordt.

Er is daarnaast een kascommissie samengesteld uit wijkgenoten. Deze controleren in het begin van ieder kalenderjaar de jaarrekening van het voorgaande jaar en adviseren het bestuur (indien van toepassing) ook.

FAQ uit/inklappen

Wordt het Masterplan Kijkduin nog uitgevoerd?

De Gemeente Den Haag heeft in 2010 besloten dat zij kiest voor andere prioriteiten en laat de realisatie van het plan nu over aan de marktpartijen. 

Deze projectontwikkelaars moeten zich echter wel houden aan de uitgangspunten zoals deze in het Masterplan Kijkduin door de gemeenteraad zijn vastgelegd.

FAQ uit/inklappen

Heeft SBK nog invloed op de bouwplannen?

SBK heeft tezamen met de Stichting Beach Resort Kijkduin (SBRK), het wijkberaad Bohemen, Waldeck Kijkduin (BWK) en de voorzitter van de Commissie Loosduinen (CL) de Projectgroep Herontwikkeling Kijkduin Bad opgericht. Dit zijn de kernleden. Deze groep wordt aangevuld met agendaleden. Dit zijn de beide projectontwikkelaars Fortress en Boha, afd. Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) en de Natuur en Milieuorganisaties. Zo blijft er steeds contact en nauw overleg tussen alle belanghebbenden. Het resultaat van dit overleg wordt ook teruggekoppeld naar de Werkgroep Kijkduin Bad, als ook naar alle bewoners via de SBK media en tijdens de bewonersbijeenkomsten.

FAQ uit/inklappen

Wordt er nog aan het strand in Kijkduin gewerkt?

De werkzaamheden aan de kustlijn ter hoogte van Kijkduin zijn voltooid. Het strand is nu vele meters breder en er is een extra duinenrij aangebracht.

Het project Zandmotor is voltooid. Wel is er sprake van het mogelijk realiseren van strandhuisjes. 

FAQ uit/inklappen

Waar vind ik wat er in Kijkduin te doen is?

Op de website van Den Haag www.denhaag.nl  is altijd een overzicht te vinden van de activiteiten die door de Stichting Beach Resort Kijkduin  of door de Gemeenteuitsluitend bijeenkomsten voor haar bewoners of haar relaties!